Teraz darmowa dostawa kurierem od kwoty 500zł!

Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN

obowiązujący od dnia 14 czerwca 2019 roku

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, nie wyłączając Nabywców będących Konsumentami, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

 1. DEFINICJE

 

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 

 1. Sprzedawca – Maria Chrostowska-Słaby, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maria Chrostowska-Słaby „Mayart”, z siedzibą w Poznaniu (60-848), przy ul. Poznańskiej, nr 1, lok. 35, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7791165639 oraz numer identyfikacyjny REGON: 630720784, która dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży Towarów;
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy), zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: sklep.mayart.pl;
 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży, nie wyłączając Konsumenta, przy czym ilekroć postanowienia Regulaminu odnoszą się wyłącznie do Konsumentów, postanowienia te używają pojęcia „Konsument”, a nie pojęcia „Nabywca”;
 4. Konsument – Nabywca, będący osobą fizyczną, dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Konsumenta;
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy (Towarów) na rzecz Nabywcy;
 6. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;
 8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, w tym m.in. nazwy
  i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne Towarów, oznaczenia producentów Towarów;
 9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć Towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu;
 10. Formularz odstąpienia od Umowy – formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
 11. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 roku, poz. 134 ze zm.);
 12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1025 ze zm.).

 

 • OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień punktu 3.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszystkich czynności tego podmiotu w Sklepie może dokonać wyłącznie osoba, która jest upoważniona do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
 4. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się
  z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 5. O ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzu, o którym mowa w sekcji IV punkcie 3 Regulaminu, oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i jakichkolwiek praw osób trzecich.
 6. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz wszelkich innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji, gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów praw własności przemysłowej jest możliwe na podstawie uprzedniej, wyraźnej, pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów). Sprzedawca informuje, że Sprzedawcy przysługuje prawo do koncepcji Sklepu rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w całości lub w części, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
 7. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów sprzedaży, bez konieczności dokonywania rejestracji.
 8. Zawarcie Umowy sprzedaży jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 9. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych;
 10. akceptacji Regulaminu.
 11. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów lub udzielenia uzupełniających informacji na ten temat, wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowego zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni
  w tygodniu/365 dni w roku, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie Towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych Towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości Towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru Towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych Towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po ostatecznym wyborze Towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego, służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia służy do określenia:
 4. danych osobowych Użytkownika, w tym jego adresu;
 5. adresu dostawy, przy czym — o ile Sprzedawca w przypadku danego Towaru nie wyklucza takiej możliwości — może to być również adres Sprzedawcy, jeżeli Użytkownik zamierza osobiście odebrać zamówiony Towar w siedzibie Sprzedawcy;
 6. sposobu dostawy;
 7. sposobu dokonania płatności za Towar.
 8. Złożenie przez Użytkownika zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Użytkownika. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej (e-mail), podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia, automatycznie wygenerowaną odpowiedź o otrzymaniu zamówienia, obejmującą numer zamówienia oraz informację o jego przetwarzaniu przez Sprzedawcę, w celu zweryfikowania prawidłowości złożenia zamówienia, szczegółów zamówienia oraz możliwości jego zrealizowania. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub w razie niemożliwości zrealizowania zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 9. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez Sprzedawcę prawidłowości złożenia zamówienia, szczegółów zamówienia oraz możliwości jego zrealizowania, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi, nie później niż w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia (a w dni ustawowo wolne od pracy nie później niż w terminie 72 godzin od złożenia zamówienia), szczegółową informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Szczegółowa informacja o przyjęciu zamówienia obejmuje, poza informacjami wcześniej podanymi przez Sprzedawcę w automatycznie wygenerowanej odpowiedzi o otrzymaniu zamówienia (tj. danymi osobowymi Użytkownika, w tym jego adresie, adresie i sposobie dostawy oraz sposobie dokonania płatności za Towar) szczegóły zamówienia w postaci: rodzaju, nazwy i liczby Towarów przeznaczonych do zakupu, cenie tych Towarów, kosztów dostawy oraz terminu zrealizowania zamówienia, w tym terminu dostawy.
 10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika szczegółowej informacji o przyjęciu zamówienia, o której mowa w punkcie 5, w sposób wskazany w tej informacji, tj. w formie elektronicznej, nie później, niż w terminie 48 godzin od otrzymania przez Użytkownika tej informacji, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 7. Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, jeżeli Użytkownik nie potwierdzi szczegółowej informacji o przyjęciu zamówienia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub jeżeli przy potwierdzaniu szczegółowej informacji o przyjęciu zamówienia wprowadzi w treści tej informacji jakiekolwiek zmiany dotyczące zamówienia – w tych wypadkach dla zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest powtórzenie przez Użytkownika w całości procedury złożenia zamówienia.
 11. W przypadku płatności przelewem za Towar nabyty w Sklepie przez Nabywcę, Sprzedawca dokona dostawy tego Towaru pod warunkiem uprzedniego zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy płatności w pełnej wysokości, tj. ceny sprzedaży oraz kosztów dostawy Towaru.
 12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca przesyła Konsumentowi w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, potwierdzenie obejmujące informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy.

 

 1. ZAPŁATA CENY

 

 1. Płatności za Towary nabyte w Sklepie przez Nabywcę (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są w sposób określony przy składaniu zamówienia przez Użytkownika, z uwzględnieniem opcji dokonywania tych płatności, określonych przez Sprzedawcę. Sklep przewiduje dwie formy (opcje) płatności za Towary nabyte przez Nabywcę: płatność za pobraniem oraz płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Koszty dostawy Towaru do Użytkownika podane są odrębnie.
 3. Użytkownik dokonuje zakupu według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili zawarcia Umowy sprzedaży. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy,
  w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy zamówień już realizowanych, tj. gdy Umowa sprzedaży została już zawarta zgodnie z postanowieniami punktów sekcji IV Regulaminu, a w przypadku płatności przelewem za Towar nabyty w Sklepie przez Nabywcę, Sprzedawca zaksięgował już na rachunku bankowym cenę sprzedaży Towaru w pełnej wysokości.

 

 1. DOSTAWA

 

 1. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia (zrealizować zamówienia Towaru)
  o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub w inny ustalony przez strony sposób.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór Towaru ze wskazanego miejsca, np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy Towaru.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.

 

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu prawidłowej obsługi zamówień, zawierania i wykonywania Umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, a także odpowiadania na pytania Użytkowników (w tym w związku z wypełnionym i wysłanym formularzem kontaktowym), a szczególności dotyczące szczegółów Towarów prezentowanych w Sklepie, nie wyłączając szczegółów dotyczących ich dostawy. Przetwarzanie zbieranych danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 roku, s. 1), zwanego dalej „RODO”, a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000 ze zm.). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaży), a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności złożenia odpowiedzi na zapytania Użytkowników). Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ww. celach jest Sprzedawca.
 2. Ponadto, jeśli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe uzyskane przez Sprzedawcę w związku z obsługą dotychczasowych zamówień Użytkownika (w tym historia zakupów Użytkownika w Sklepie) będą dodatkowo przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych Towarów oferowanych w Sklepie, a także usług świadczonych przez Sprzedawcę. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w tym celu jest Sprzedawca.
 3. Przesyłanie Użytkownikom informacji handlowych drogą elektroniczną odbywa się wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na taką formę komunikacji. Dodatkowo, w przypadku Użytkowników, którzy zapiszą się do newslettera, dane osobowe w postaci podanego adresu e-mail przetwarzane są w celu wysyłki newslettera, a także w celach marketingowych i promocyjnych Towarów oferowanych w Sklepie, jak również usług świadczonych przez Sprzedawcę. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych wynikający z zaprenumerowania przez Użytkownika newslettera, a także polegający na marketingu bezpośrednim). Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ww. celach jest Sprzedawca.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym Sprzedawca jako administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych, na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa. W szczególności, mogą to być podmioty wykonujące na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową sprzedaży, m.in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów sprzedaży lub podmiotom realizującym dostawy nabytych Towarów.
 5. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez następujący okres czasu:
 6. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu prawidłowej obsługi i realizacji składanych zamówień – przez czas realizacji zamówienia i po jego realizacji, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej Umowy sprzedaży. Jeżeli z przepisów prawa będzie wynikał obowiązek dłuższego przechowywania danych, to w takim wypadku dane te będą przechowywane aż do upływu tego okresu;
 7. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach dotyczących newslettera, a także w celach marketingowych i promocyjnych Towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę – do momentu skorzystania przez Użytkownika z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody;
 8. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkowników – przez czas niezbędny do przygotowania i udzielenia tej odpowiedzi.
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę, wszystkie udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy jako administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 13. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych Towarów oferowanych w Sklepie mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polega na analizie dokonanych przez poszczególnych Nabywców zakupów konkretnych Towarów i na tej podstawie dopasowywaniu oferty Towarów prezentowanych Użytkownikom przez Sklep. Użytkownikom przysługuje prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu.
 14. Sprzedawca jako administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z przepisami RODO i innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane. Dane osobowe są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 15. Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 16. Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
 17. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 18. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 19. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 20. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 21. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 22. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów, a także np. przez sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną (rękojmia)
  w zakresie określonym w przepisach Kodeksu cywilnego.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości, żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamację na działanie Sklepu należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie (strona główna: zakładka Informacje – formularz reklamacyjny) lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w Sekcji XI Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 4. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy;
 5. datę zawarcia Umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji;
 6. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy;
 7. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 8. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
 9. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji dostępne są pod numerami telefonów wskazanymi w sekcji XI Regulaminu.

 

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Konsument może odstąpić na piśmie od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia objęcia nabytej rzeczy (Towaru) w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
 2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 3. dla pozostałych Umów sprzedaży – od dnia zawarcia Umowy.
  1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Konsumenta może zostać złożone za pomocą Formularza odstąpienia od Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie to uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostało ono wysłane przed jego upływem.
  2. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
  3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  6. Towar powinien być zwrócony na adres wskazany w Sekcji XI Regulaminu.
  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
  8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta nie jest możliwe w przypadku umów określonych w art. 38 Ustawy, które znajdują zastosowanie do Sprzedawcy, tj. w szczególności następujących umów objętych przedmiotem działalności Sprzedawcy:
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

 1. PRZERWY TECHNICZNE

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

 1. DANE KONTAKTOWE

 

Użytkownik, w tym Nabywca, obowiązany jest kierować swoje oświadczenia, w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie, na poniższe dane teleadresowe właściwe dla Sprzedawcy:

 

MAYART

 1. Poznańska nr 1, lok. 35, 60-848 Poznań;

e-mail: biuro@mayart.com.pl;

telefony: 602 613 168, 728 479 701

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 2.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, a także nie dotyczy Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, a także Ustawy (o prawach konsumenta).
 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, o ile strony nie rozwiążą sporu polubownie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2019 roku.
 6. Z dniem 14 czerwca 2019 roku traci moc obowiązującą poprzednio obowiązujący regulamin z dnia 25 grudnia 2014 roku, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 7.
 7. Do Umów sprzedaży zawartych przed dniem 14 czerwca 2019 roku stosuje się postanowienia poprzednio obowiązującego regulaminu z dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

Poznań, dnia 14 czerwca 2019 roku.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl